Pogoji

Svako korištenje internet stranice www.cool-mania.si podliježe niže navedenim uvjetima. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na internet stranici www.cool-mania.si ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa ove web stranice dopuötena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja od tvrtke Media Leaders d.o.o., Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovačka

 

O proizvodima ili uslugama

Cool-mania, nastojati će osigurati maksimalnu toËnosti informacija i podataka sadrûanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriËe bilo kakve odgovornosti za toËnost i/ili potpunost svih informacija i sadrûaja koji se nalaze na www.cool-mania.si slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamËimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguÊe pogreöke kod opisa proizvoda ne odgovaramo. MoguÊe su razliËitosti stvarnog proizvoda i opisanog na ovim stranicama, ukoliko proizvođaË izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. 
Sve cijene izraûene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. Istaknute cijene vrijede za sve naËine plaÊanja.

Kupovina u WEB SHOPU

Koriötenje Usluge i narudûba 
1. Kupnja putem usluge vröi se tako da korisnik naruËuje dostupne proizvode (proizvodi) koje bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. S obzirom na moguÊnost individualnog podeöavanja postavki zaslona raËunala, razlike u naËinima na koje ljudsko oko percipira boje i sl., Cool-mania ne jamËi potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama prikazanima na zaslonu raËunala. Prilikom eventualne reklamacije ne moûete se pozvati na fotografiju proizvoda ako uz nju stoji opis "razne boje", "razni okusi", "razne veliËine", "razni oblici" i sliËni navodi koji podrazumijevaju da se proizvod moûe razlikovati od slike. 
2. NaruËivanje robe moguÊe je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudûbe se obrađuju od ponedjeljka do petka od 08.30 do 16.30 sati. Proizvode birate iz kataloga internetske trgovine Cool-mania koji je uređen prema vrsti i namjeni artikala trgovine Cool-mania Ponuda se neprekidno nadopunjava. 
3. Cool-mania ne odgovara za troökove koriötenja raËunalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. 
4. Cool-mania  proizvoda vröi se elektronskim putem. Klikom miöa na ikonu "Dodati u košaricu" odabrani proizvod sprema se u potroöaËku koöaricu. Klikom na ikonu "Pogledajte koöaricu" mogu se pregledati svi odabrani proizvodi, a klikom na ikonu "NaruËi" dovröava se narudûba. Proizvodi su naruËeni u trenutku kad prođu cijeli postupak cool-mania. 
5. Stavljanjem proizvoda u koöaricu proizvod nije rezerviran. 
6. U obrascu za kupnju postoje dva polja za upis adrese. Ako kupac ispuni samo jedno od njih, podrazumijeva se da je adresa za isporuku jednaka adresi naruËitelja/platitelja. 
7. Na adresu e-mail s koje je izvröena registracija bit će poslana potvrda narudûbe naslovljena "www.cool-mania.hr" koja potvrđuje da je cool-mania zaprimljena, s podacima o: 
a)Cool-mania kao prodavatelju i osobi kojoj se mogu iznositi prigovori; 
b) NaruËenim proizvodima i njihovom nazivu; 
c) Cijeni proizvoda, ukljuËujuÊi sva porezna i druga davanja; 
d) Troökovima dostave proizvoda; 
e) Odabranom naËinu plaÊanja 
8. Nakon primljene narudûbe, administrator provjerava sve stavke narudûbe, dostupnost artikala te potom kupcu šalje potvrdu isporuke, ili u sluËaju da neki artikli nisu dostupni, radnik cool-mania pisati e-mail ili nazovite i obavjeötava o istome te nudi zamjenske proizvode u istom iznosu ili umanjuje iznos narudûbe. 
9. U sluËaju da Cool-mania iz bilo kojeg razloga nije u moguÊnosti isporuËiti neki od naruËenih proizvoda, s Vama će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt operater u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naruËenog proizvoda.
10. Ukoliko niste zaprimili potvrdu narudûbe putem e-poöte u roku od 24 sata od podnoöenja narudûbe ili Vam proizvodi nisu isporuËeni na naËin naveden u e-poruci, molimo obratite se na adresu e-poöte [email protected] ili na broj telefona + 421 907 211 712 svaki dan od ponedjeljka do petka u periodu od 08:30 do 16:30 sati.
11. U sluËaju problema ili nejasnoÊa tijekom narudûbe kontaktirajte operatera na adresu e-poöte [email protected] ili na broj telefona + 421 907 211 712

PlaÊanje robe

Kupac se obvezuje naruËene proizvode s troökovima dostave platiti jednim od sljedeÊih naËina plaÊanja:

a) Bankovni prijenos

b) Gotovina na isporuku

c) Plaćanje putem kreditne kartice putem interneta (GP webpay)

Troöak dostave (za naruËene proizvode u vrijednosti manjoj od 200 eur) dodatno se zaraËunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice. Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaÊanja.

PlaÊate li pouzeÊem svoju ćete narudûbu platiti gotovinom djelatniku kurirske sluûbe prilikom preuzimanja robe.

Maestro, mastercard, visa
Pay Way je usluga online autorizacije kreditnih kartica putem interneta uz maksimalnu sigurnost. Sustav Pay Way nudi sigurnu vezu s autorizacijskim centrima kartiËnih kuÊa i autorizaciju četiri najjaËe kreditne kartice u drûavi (Mastercard i Visa). Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaötiÊeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

Prigovori i žalbe

Sukladno članku 10., Zakona o zaötiti potroöaËa, trgovac se obvezuje omoguÊiti potroöaËu podnoöenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac se obvezuje omoguÊiti potroöaËu podnoöenje pisanog prigovora putem poöte na adresu: Media Leaders d.o.o.,Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakia, ili elektroniËke poöte na: [email protected] Trgovac se obvezuje u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o naËinu podnoöenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Trgovac je duûan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 14 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je duûan voditi i čuvati evidenciju prigovora potroöaËa iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potroöaËa.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

PotroöaË moûe, ne navodeÊi razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke. Ukoliko potroöaË nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid poËinje teći od dostave ovog obrasca i istiËe nakon jedne godine i 14 dana. Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid poËinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i istiËe nakon tri mjeseca i 14 dana. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potroöaË mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadrûavati podatke koji su niûe naznaËeni, a moûe biti dostavljena kao pismo poslano poötom ili elektroniËka poöta. Ukoliko potroöaË koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neÊe snositi s tim u vezi nastale troökove.

Obveze potroöaËa (kupca) u sluËaju jednostranog raskida ugovora

U sluËaju da koristi svoje pravo, kupac snosi troöak vraÊanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (»lanak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi troöak svakog umanjenja vrijednosti robe (»lanak 77. ZZP); otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oöteÊenja, koriötenje robe i sliËno, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obiljeûja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraÊen neispravan, s veÊim oöteÊenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te prodavatelj nije duûan izvröiti povrat uplaÊenih sredstava.

PotroöaË je duûan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojom izraûava svoju volju da raskine ugovor. Prodavatelj je duûan potvrditi primitak izjave o raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu ugovora potroöaË je duûan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora i to elektroniËkim putem na e-mail adresu trgovca: [email protected]

COMPLAINT FORM - (izpolniti in poslati z vrnjenim blagom - za napake na izdelkih uporabiti 2 leti garancije)

WITHDRAW FORM - (izpolniti in poslati z vrnjenim blagom do 14 dni po prejemu izdelka)

Odgovornost za materijalne nedostake

Materijalne nedostatke rijeöavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat sredstava i troökovi povrata robe

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima: 
  1.1. Ako vraća roba u originalnoj ambalaûi kupac snosi troökove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troökova dostave). 
  1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalaûu kupac snosi troökove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaÊenu kupoprodajnu cijenu.
   1.3. Ukoliko je proizvod koriöten ili naruËen po specifikacijama potroöaËa ili je jasno prilagođen potrošaču, potroöaË nema pravo na jedostrani raskid ugovora. 
2. Proizvod koji bude oöteÊen te proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuÊu dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaÊene kupoprodajne cijene. 
3. Povrat novca prodavatelj moûe izvröiti tek nakon što zaprimi vraÊene proizvode od strane kupca, u roku od 14 dana.

Ostalo

Izmjene

Media Leaders s.r.o, zadrûava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te iskljuËuje svoju odgovornost za moguÊe posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na koriötenje www.cool-mania.si stranica. Ukoliko se ne slaûete s navedenim pravilima koriötenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se naöem Kontakt centru sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Internet prodavaonice.

Registracija

Da biste se registrirali na www.cool-mania.si Internet prodavaonicu, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za toËnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, duûni ste odmah aûurirati Vaö korisniËki raËun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

Sigurnost

Prilikom registracije na stranicu www.cool-mania.hr biti ćete duûni kreirati lozinku koju morate zadrûati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudûbe koje su naruËene pod Vaöom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da joö netko zna Vaöu lozinku, duûni ste nas obavijestiti o tome tako da kontaktirate naö Kontakt centar e-mailom.